UNG i Nordland
Moloveien 16 Fylkeshuset
8048 Bodø
E-post : ung@nfk.no
Telefon
: 75 65 06 66

Åpningstid
: 08:00 - 15:00

Facebook

Redaktør: Thor-Wiggo Skille | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Hjelp og støtte

Som elev eller lærling kan det dukke opp forhold i forbindelse med opplæringen som du trenger hjelp til å finne ut av. Hvor du kan finne hjelp og støtte vil avhenge av hva det er du lurer på, og om det er i skole eller bedrift du befinner deg.


I mange tilfeller vil man kunne finne svar på det lokale studiestedet, eller i bedriften du jobber i. På skolen finnes en administrasjon. I bedriften er det naturlig å henvende seg til nærmeste leder eller andre avhengig av hva du lurer på.


Elever har krav på et godt fysisk og psykososialt miljø

Dersom det oppstår kritikkverdige forhold på fysiske og psykiske betingelser av generell art på skolen, kan det være lurt å ta dette opp med tillitsvalgt i klassen. Dette ville da kunne behandles i elevrådet og fremmes som en sak til ledelsen på skolen. Skoleutvalget og skolemiljøutvalget er eksempler på andre lovpålagte utvalg som kan kobles på i slike saker.

Elevrådet, eller andre råd og utvalg kan be om tiltak etter loven. Det samme kan du gjøre som enkeltperson. Slike saker skal ikke opp i elevrådet først. Henstillinger fra elever/grupper skal skolen alltid behandle som et enkeltvedtak. Eleven/gruppen kan påklage vedtaket til fylkesmannen om forholdene ikke bedrer seg etter at tiltak er satt inn, eller at det ikke fattes noe vedtak og ingenting skjer. Alle ansatte på skolen har meldeplikt til ledelsen på skolen dersom de observerer mobbing, trakkasering eller vold. Om nødvendig skal de i utgangspunktet gripe direkte inn. Les mer om elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø her

Håndbok om elevens rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

I 2012 ble det laget en veileder som omhandler elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø. Her er det for eksempel vist hvordan du kan skrive en klage/henstilling til skolen din om forhold du mener må bli bedre. Les veilederen her.

Lærlinger og arbeidsmiljø

Om du arbeider i en bedrift kan forhold som går på arbeidsmiljø eller sikkerhet tas opp med verneombud eller tillitvalgt/ansattes representant. Som lærling er du ansatt og har krav på et godt arbeidsmiljø. Les mer om dette i arbeidsmiljøloven.

Arbeidstilsynet har et stort fokus på at unge arbeidstakere skal få en god start på arbeidslivet. Les mer om dette på arbeidstilsynet.no.

Elev- og lærlingombudet har laget folderen rettigheter og plikter for lærlinger og lærekandidater. Her finner du en oversikt over de viktigste rettighetene og pliktene du har i læretiden.

Ta kontakt med elev- og lærlingombudet

Elev- og lærlingombudet oppforder til å bruke de kanalene som finnes dersom man lurer på noe eller har et problem. Dersom du som elev eller lærling føler at du ikke får tilstrekkelig svar eller hjelp med det du lurer på kan du når som helst kontakte elev- og lærlingombudet.Fant du det du lette etter?