Om UNG i Nordland

UNG i Nordland er en samlebenevnelse for Nordland fylkeskommunes ungdompolitiske virksomhet.

Fylkestinget har vedtatt en Ungdomspolitisk plattform for perioden 2014 - 2018 med 10 barne- og ungdomspolitiske vettregler.

Målet med Ungdomspolitisk plattform er å definere et fundament for barne- og ungdomspolitikken i Nordland. Plattformen bygger på følgende ambisjon - basert på FN's barnekonvensjon:

All ungdom i Nordland skal ha de samme rettigheter, muligheter og plikter i samfunnet. Dette uten hensyn til språk, kulturbakgrunn, funksjonshemming, sosioøkonomisk bakgrunn, etnisitet eller hudfarge. For å realisere dette i Nordland må prinsippene om likeverd, livskvalitet og inkludering blant ungdom ha en sentral plass i Ungdomspolitisk plattform.

De som jobber på UNG i Nordland.
Fra front:
Tone-Lise, Åshild, Cathrine, Inger, Lasse, Kathrine, Stig Rune, Trine, Jeanette, Ida og Håvard - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune har et regionalt utviklingsansvar på dette området. Arbeidet med å bedre barn og unges deltakelse og innflytelse i samfunnslivet er viktig, og det er viktig at Nordland fylkeskommune er dette ansvaret bevisst.

I balansen mellom individualitet og fellesskap må barne- og ungdomspolitikken vektlegge både valgfrihet for den enkelte og ansvar for fellesskapet. Nordlands ungdomspolitikk skal bidra til brobyggende innsats mellom barn og voksen-stadiet.

Nordland fylkeskommune har høstet mye ros og anerkjennelse for sin ungdomspolitiske satsing. Dette bygger på kontinuerlig politisk og administrativ vilje til å sette ungdom og medvirkning i fokus i et tverrsektorielt perspektiv siden 1984.

Skal Nordland være berettiget ytterligere ros og anerkjennelse, må arbeidet struktureres slik at innsatsen bygges på kunnskap om riktige valg – som fører til at vi oppnår de ønskede og forventede resultatene.

 

Ungdomspolitisk plattform for Nordland skal være retningsgivende for den ungdomspolitiske innsatsen fra fylkeskommunens side. Den skal angi hvilke innsatsområder fylkeskommunen som regional utviklingsaktør skal ha fokus på. Fylkeskommunen skal med forankring i plattformen sammen med regionnivåene iverksette tiltak og handlinger som kommer all nordlandsungdom, og derved nordlandssamfunnet, til gode. nestene utviklet seg mye.

Fylkeskommunen opprettet UngInfo Nordland i 1994.

Den ungdomspolitiske satsingen skal være gjenkjennbar på alle lovpålagte og ikke-lovpålagte områder.

Eksempler er

 

Klara Klok:
Dette er en spørsmålsside på Internett, hvor ungdom kan sende inn spørsmål, og få svar på disse fra fagpersoner.

Elev- og lærlingombudet:
Ombudet skal bistå med spørsmål om rettigheter og plikter som elever og lærlinger har.
Ombudet skal også følge opp  og skolere elevråd i Nordland, samt avgi rapport til fylkestinget.
Elev- og lærlingombudet jobber også for å øke trivselen og velferden til elever i Nordland generelt. Mandatet fra fylkestinget innebærer at ombudet skal være pådriver for at skolene følger de sentrale styringsdokumentene om elevenes rettigheter og plikter.

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
 

UFT:
Ungdommens fylkesting ble opprettet i 2001. Representanter fra alle kommunene i fylket samles en gang i året. Annet hvert år vedtar UFT en UNGplan der ambisjoner og utfordringer nedfelles. UNGplan blir arbeidsoppdraget til Ungdommens fylkesråd (UFR) som velges blandt represetnatneen på UFT. Valget skjer hvert år. UFR holder tale under åpningen av hvert fylksting.

Fant du det du lette etter?

Redaktør: Thor-Wiggo Skille | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS