Fylkesrådets tiltredelseserklæring 19. oktober 2015 - (Oppdateres når ny erklæring er på plass)

Fylkesordfører;

Nordlands innbyggere er den viktigste ressursen vi har.

Dette fylkesrådets politikk skal systematisk bidra til å bygge opp kompetanse og kunnskapsbasert næringsutvikling. I den kommende fireårsperioden skal vil ha et særlig fokus på det å tiltrekke, utdanne og beholde arbeidskraft som Nordlandssamfunnet kan bygges videre på.

Vår politikk er basert på en grunnleggende forståelse om at kunnskap er avgjørende – for
utvikling, for forandring og for fremskritt.
 
Nordområdene er viktig både nasjonalt og internasjonalt. Et sentral jobb for fylkesrådet er å
gjøre Nordland og Nord-Norge relevant i nasjonal politikkutforming.
 
Vi står, og vil stå, ovenfor en rekke politiske saker i Nord-Norge hvor en tydelig og enhetlig
stemme vil gi større gjennomslagskraft. I de neste årene vil vi, gjennom Nordnorsk Råd, blant
annet arbeide for et bedre inntektssystem for fylkeskommunene i nord, styrke ordningen med
regionale utviklingsmidler, arbeide med langtidsplan for Forsvaret samt rullering av Nasjonal
transportplan.
 
Fylkesordfører;
Norsk økonomi er i endring. Vi opplever nå en høyere arbeidsledighet enn på 20 år.
Den økende arbeidsledigheten er et uttrykk for at utviklingen i norsk økonomi er svak. Denne
utviklingen slår også inn i Nordland.
 
Som regional utviklingsaktør skal vi utmeisle en offensiv politikk for å møte endringene i
norsk økonomi. I dette ligger det blant annet å bidra til næringsutvikling i hele Nordland. Vi
skal sette ned et bredt sammensatt utvalg for å se hvordan næringslivet i Nordland kan komme
styrket ut av den svake utviklingen i norsk økonomi.
 
Fylkesordfører;
I 2014 endret Høyre/Frp-regjeringen på inntektsfordelingen mellom fylkene i Norge.
Resultatet er at fylker med spredt befolkning og mange hurtigbåt- og ferjesamband får langt
mindre overføringer enn tidligere. Nordland kommer svært dårlig ut av den nye fordelingen. I
årene fremover vil vi ha betydelig færre midler for å utvikle Nordlandsamfunnet.
Det er en omfordeling vi er sterkt imot.
 
Det nye inntektssystemet innebærer en betydelig økonomisk omfordeling fra fylker med stor
geografisk utstrekning og spredt bosetting og næringsliv til folkerike fylker med
konsentrasjon i store bysentra. Oslo og Rogaland er de store vinnerne, mens Nordland, Troms
og Finnmark er tapere. Hensikten med inntektssystemet er å sette fylkeskommunene i stand til
å yte likeverdige tjenester. Den store omfordelingseffekten som følge av nytt inntektssystem
vil gi utslag i dårligere tjenestetilbud og redusert vekst i folketall og verdiskaping i de fylkene
som taper mest.
 
I innstillingen til Kommuneproposisjonen 2016 ba derfor et flertall regjeringen om å vurdere
nivået på tapskompensasjonen i inntektssystemet. I Statsbudsjettet 2016, som ble fremlagt
7.oktober, sier regjeringen at fylkeskommunene fra 2015 har fått «et bedre og mer rettferdig
inntektssystem». Regjeringen har ikke foreslått økt tapskompensasjon. Derimot uttaler
regjeringen at en for omfattende tapskompensasjon kan undergrave virkningen av det nye
inntektssystemet.
 
Fylkesordfører; i tillegg til dette har vi i perioden 2013-2016 fått en kraftig reduksjon i
regionale utviklingsmidler og de såkalte DA-midlene. Med det foreslåtte statsbudsjettet får de
tre nordnorske fylkeskommunene en samlet reduksjon i regionale utviklingsmidler på 245
millioner. Fra 2013 til 2016 reduseres i tillegg DA-midlene for Nordland og Troms med til
sammen 120 millioner.
 
Samlet reduksjon i regionale utviklingsmidler og DA-midler til Nord-Norge utgjør 365
millioner fra 2013 til 2016. Dette kommer altså i tillegg til nedtrekket i rammetilskudd på 389
millioner som de tre fylkeskommunene får gjennom det nye inntektssystemet. Til sammen,
fylkesordfører, utgjør dette 754 millioner kroner mindre til Nord-Norge hvert eneste år fra
2019.
 
Fylkesordfører; Jeg er stolt av å lede et fylkesråd som er dypt uenig i at dette er en rettferdig
og god politikk for Nord-Norge.
 
En av de viktigste oppgavene vi har i den kommende fireårsperioden er å arbeide for bedre
økonomiske rammebetingelser for Nord-Norge og da for Nordlandssamfunnet.
 
Fylkesordfører;
Arbeid til alle er et overordnet mål for dette fylkesrådet. Vi skal føre en aktiv næringspolitikk.
Det betyr at politikken skal bygge opp om de fortrinnene vårt næringsliv har. Med andre ord
skal vår politikk være en motvekt til en næringsnøytral politikk.
 
Den kraftforeldende industrien er et godt eksempel på et av våre fremste fortinn.
Miljøstiftelsen Bellona har utarbeidet et visjonsnotatet som skal overrekkes
Europakommisjonen i høst. Notat beskriver en visjon for Norge som lavutslippssamfunn i
2050. Et av de viktigste tiltakene som foreslås for å nå frem til dette samfunnet er å bygge
videre på erkjennelsen om at «Norsk kraftkrevende industri er klimalokomotiv».
 
Vår politikk vil derfor også være å arbeide nasjonalt og internasjonalt for at vårt næringsliv
har gode rammebetingelser. Det være seg forbedrede miljøteknologiordninger for den
kraftforedlendeindustrien. Eller flere fiskerikonesesjoner knyttet til videreforedling slik
Norlaks og Lofotprodukter har.
 
 
Et viktig rettesnor for vår politikk er at det skal være likeverdige levekår over hele fylket som
muliggjør at vi opprettholder hovedtrekkene i bosetningsmønsteret i Nordland.
 
For å realisere dette skal vi føre en aktiv samferdselspolitikk. I nordnorsk råd har vi knesatt
prinsippet fra kyst til marked. Tanken bak dette er at vårt sterke næringsliv, som
sjømatnæringen og reiselivsnæringen, er helt avhengig av gode kommunikasjoner.
Samtidig må vi huske på at samferdsel er avgjørende for å skape bolyst, sterke regioner og
solide arbeidsmarkedsregioner. Det er dette regjeringen underspiller i sin samferdselspolitikk.
 
Et annet viktig politikkområde som bidrar til bolyst og utvikling er kultur. Kultur er helt
nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap og utvikling. Kultur er både
et virkemiddel, og et mål i seg selv. Kultur gir oss et rikere liv gjennom store opplevelser. Vår
kulturpolitikk skal ha fokus på både det å utvikle lokale talenter samtidig som vi bidrar til å
videreutvikle profesjonelle aktører. I dette bildet er kulturhus som de i Svolvær, Sortland og
Sandnessjøen viktige arenaer. Og naturligvis også Stormen i Bodø.
 
Fylkesordfører;
For fylkesrådet er også folkehelsepolitikken viktig for utviklingen av Nordlandssamfunnet.
Forebyggende arbeid på tvers av sektorer er en felles oppgave for hele samfunnet. Det må
legges til rette for at alle skal ha mulighet til å gjøre gode valg rundt aktivitet og kosthold.
Rettferdig fordeling er avgjørende for god folkehelse. Ulikhetens pris er høy. Det er en klar
sammenheng mellom helse og sosiale ulikheter som gir kostnader for enkeltindivider og hele
samfunnet.
 
I dette bildet er idretten viktig. For det er sånn, fylkesordfører, idretten er vår største
folkebevegelse. Gjennom tusenvis av aktiviteter gis barn, ungdom og voksne tilbud om
personlig utvikling, samspillsmuligheter og sosialt fellesskap gjennom trening,
konkurranseaktivitet og dugnadsarbeid. Idretten er en arena for å utvikle gode holdninger, og
den har stor samfunnsmessig betydning. Idretten gir et fundament for helhetlige
oppvekstsvilkår, bedret folkehelse, positiv integrering og nyttig organisasjonserfaring.
Idretten trenger stabile og forutsigbare rammevilkår. Det er et mål at alle skal ha mulighet til å
delta i idrettsaktiviteter. Det er også grunnen til at fylkesrådet vil legge frem en egen
idrettsstrategi for fylkestinget i løpet av denne perioden.
 
Fylkesordfører;
Fredsprisvinner Malala Yousafzai har uttalt;
 
"In some parts of the world, students are going to school every day. It's their normal
life. But in other parts of the world, we are starving for education... it's like a precious
gift. It's like a diamond…"
 
Det er kloke ord til ettertanke fra den oppvoksende generasjonen. Fylkesrådet har en visjon
om at alle elever i fylket skal fullføre videregående opplæring. Å øke andelen som
gjennomfører og består sin videregående opplæring er derfor utpekt som vårt viktigste
politiske mål for den kommende fireårsperioden.
 
Fylkesordfører;
98 % av Nordlands ungdommer starter opp sin videregående utdanning på VG1.
 
Men så skjer det noe. Våre siste tall forteller at kun 66 % av våre elever gjennomførte. Dette
tallet er omtrent det samme i Troms og noe lavere i Finnmark.
 
Det er et tankekors at frafallet i Nord-Norge er langt større enn i resten av landet. Vi kan med
rette snakke om et uforløst nordnorsk potensial. Dette vil vi, fylkesordfører, arbeide for å
realisere.
 
Det er få klare svar på årsakene til frafall i videregående skole. Noe har vi oversikt over – vi
vet for eksempel at det er en sammenheng mellom kunnskapen elevene har med seg fra barneog
ungdomsskole. Men vi har ikke tilstrekkelig kunnskap om årsakssammenhengene.
Det må vi få.
 
Koblingen mellom fylkeskommunens utdanningstilbud og behovet i arbeids- og næringslivet
er helt avgjørende. Et sentralt grep i vår utdanningspolitikk er å få flere ut i læreplasser. Vi ser
at mange som faller fra gjør det nettopp mellom VG2 og i påvente av en læreplass.
I Nordland har vi over 2700 løpende lærlingekontrakter på dette tidspunktet. Like fullt har vi i
underkant av 200 som ikke har lærlingekontrakt i Nordland.
 
Slik skal det ikke være. Vi skal bli enda mer systematiske i vårt arbeid med lærlinger.
For det er sånn fylkesordfører, fagarbeidere trengs over hele Nordland. Både industribedrifter
og offentlig virksomhet som barnehage og helse- og omsorgssektoren trenger kvalifisert
arbeidskraft. Det er Nordland fylkeskommune, kommunene og den enkelte bransje som i
samarbeid har ansvaret for å sikre en langsiktig rekruttering.
 
Fylkesrådets klare målsetting er derfor at alle som er kvalifisert skal få læreplass. Vi har et
særskilt ansvar for at ungdommene våre skal gis skolegang i fag hvor de også kan få
læreplasser. Det er grunnen at vi nå innfører en klausul om å benytte lærlinger i bedrifter som
vil levere anbud til fylkeskommunen. I prosjekt hvor det benyttes leverandører og
underleverandører vil klausulen også gjelde for disse bedriftene.
 
Fylkesordfører;
Krav om en læreklausul viser også at fylkesrådet aktivt vil bruke vår posisjon som innkjøper.
Vi skal ha et særskilt fokus på sosialt ansvar i våre innkjøp. Det fokuset har vi fordi vi skal
fremme det seriøse arbeidslivet.
 
Et anstendig arbeidsliv for alle er et viktig konkurransefortrinn for Norge. Det sikrer
innovasjon og det sikrer konkurransekraft. Vi skal ha et seriøst arbeidsliv uten sosial
dumping. Det er avgjørende for hver enkelt arbeidstaker, og for at seriøse bedrifter ikke skal
tape i konkurranse med useriøse.
 
Den norske arbeidslivsmodellen gjør vårt næringsliv innovativt, fleksibelt og
konkurransedyktig. En viktig årsak til det er nettopp at arbeidstakerne har en trygghet i bunn.
For det er sånn fylkesordfører, det organiserte arbeidslivet har, sammen med en sterk
velferdsstat, gitt oss et samfunn med små forskjeller. Fokus på sosialt ansvar i våre innkjøp vil
bidra til at det norske samfunnet fortsetter å utvikle seg langs disse linjene.
 
Fylkesordfører;
Fylkeskommunen skal være en raus arbeidsgiver. Det var galt å gjøre en lovendring i
arbeidsmiljøloven. I fylkeskommunen skal faste ansettelser være en hovedregel. Det er viktig
for oss at vi ikke utvider muligheten til å benytte midlertidige ansettelser. Vi vil samtidig arbeide for å fjerne ufrivillig deltid i Nordland fylkeskommune. Det er viktig også med tanke på vår likestillingspolitikk.
 
Til sist fylkesordfører;
Fylkesrådet har en klar holdning om at vi skal ha tre folkevalgte i Norge. Det gjør vi ut i fra
en tenking om at det regionale folkevalgte nivået er avgjørende viktig i det norske
demokratiet.
 
I dag er det sånn at en rekke oppgaver som løses – ikke svarer til et demokratisk folkevalgt
nivå. Flere av utviklingsoppgavene som utføres av regionale etater bør underlegges et
demokratisk folkevalgt nivå. Det vil gi mindre byråkrati og langt større skaperkraft.
Det vil derfor være riktig å overføre makt og myndighet fra staten til det regionale folkevalgte
nivået. Da blir oppgavene underlagt regionalpolitiske vurderinger og prioriteringer som kan
sees i sammenheng med øvrige oppgaver vi har ansvar for.
Kraften i å ha et regionalt utgangspunkt i en rekke saker er derfor prinsipielt viktig for vårt
demokrati.
 
I denne tenkningen er fylkestinget og dere som fylkestingspolitikere helt avgjørende. Jeg ser
derfor frem til gode og viktige politiske debatter i den kommende fireårsperioden.

Det sittende fylkesrådet tiltrådte i sin posisjon i desember 2006, og skal etter planen fungere frem til valget i 2007. Rådet har fem medlemmer, og de følgende ordene ble fremført av fylkesrådsleder Odd Eriksen under tiltredelsen.

Ærede Fylkesordfører.
 
Jeg vil starte med et sitat fra tidligere statsminister i Sverige, Tage Erlander;
Han sa:"Det er ikke vårt mål å gjøre menneskene lykkelige. Vårt mål er å skape et dansegulv,slik at folk kan danse sine egne liv"