Eldrerådet i Nordland

Gammel dame viser styrke. Balanserer i vannrett posisjon håndstående. - Klikk for stort bilde

 

Nordland fylkes eldreråd er et samarbeids- og rådgiverorgan for fylkestinget i fylkeskommunale saker. Rådet skal representere og ivareta eldres rettigheter og hensyn i fylkeskommunale saker.

►  Eldrepolitisk program (PDF, 2 MB)

►  Reglement for Nordland fylkes eldreråd (PDF, 28 kB)

►  Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

 

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Eldrerådet er et fylkeskommunalt organ oppnevnt av Fylkestinget for hver valgperiode. Eldrerådet er lovpålagt gjennom lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.   

Nordland fylkes eldreråd har syv medlemmer med varamedlemmer. Fem av medlemmene velges ut blant alderspensjonistene i fylket, to av medlemmene velges ut blant fylkestingsrepresentantene. Sametingets eldreråd har observatørstatus i Nordland fylkes eldreråd for perioden 2015-2019.

Helga 21.-23. april ble den 6. Generasjonskonferansen arrangert. Tema i år var "Psykisk helse  - livet igjennom".

Årsmelding  (PDF, 2 MB)for Nordland fylkes eldreråd er ferdig. Den ble behandlet på  fylkestingets tredje samling i Sandnessjøen 12.-14. juni.
A.jpg

På bakgrunn av evaluering og tilrådning fra eldrerådet 2011-2015, er er det valgt ut noen prioriterte satsnigsområder for 2016.  

Fylkestinget i Nordland har vedtatt reglement for Nordland fylkes eldreråd. Reglementet ble sist revidert og omarbeidet i 2011.

Leder for eldrerådet, Kari Sletten

Fylkestinget har valgt medlemmer til fylkeseldreråd for perioden 2015-2019 

Kari Sletten er valgt til leder.

Kari Sletten

Eldrerådet er et valgt organ i henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Loven trådte i kraft 1. januar 1992, og ble sist endret 17. juni 2005                                                     

Arbeids- og inkluderingsdepartementet kom med nytt rundskriv, A-32/2007, datert 06.09.07.

I Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd står blant anna:

I kvar fylkeskommune skal det være eit eldreråd som skal veljast av fylkestinget for valperioden.

Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellom pensjonistane.

Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i fylket.

Fylkestinget skal vedta budsjett og sørge for nødvendige bevilgninger til drift av eldrerådet.

Protokollen fra rådsmøte skal fylgje saksdokumenta til dei fylkeskommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka.

Årsmelding skal leggjast fram for fylkestinget.

Glad dame

Nordland fylkeseldreråd inviterer representanter fra de kommunale eldrerådene i fylket til opplæringskonferanse i Bodø 17.-18.2.2016 

Businesskvinne

 

Nordland fylkeseldreråd følger debatten om aldersdiskriminering med stor interesse.

Fylkesordføreren vil med dette invitere kommunale eldreråd, pensjonistforeninger og andre frivillige lag og organisasjoner som arbeider med eldrepolitiske interesser om å melde navn på kandidater til fylkeseldrerådet. 

Fant du det du lette etter?