Forum for unge planleggere diskuterer mineralressursforvaltning

Før sommeren hadde Forum for unge planleggere årets andre samling. Denne gangen satt vi fokus på mineralressurser. Mineralbasert industri er en betydelig næring i Nordland, men etablering av råstoffutvinning innebærer planmessige og miljøfaglige problemstillinger. Vefsn kommune var vertskap og stilte til rådighet rådhuset i Mosjøen.

På samlingen var det bred deltakelse med deltakere fra flere kommuner i Nordland og regionale myndigheter. Møteleder var planlegger Ida Marie Granmo fra Vefsn. 

Fylkesgeolog Ola Torstensen i Nordland fylkeskommune, Unni Garberg fra Direktoratet for mineralforvaltning samt Vefsn kommune ved arealplanleggerne Helge Lyngmo og Arild-Bjørn Solvang, bidro med innlegg på samlingen. Direktoratet for mineralforvaltning snakket om sin rolle som konsesjonsmyndighet og sitt mandat i henhold til mineralloven. Fylkesgeologen presenterte arbeidet med felles nordnorsk mineralstrategi, som Nordland fylkeskommune er prosjektleder for.

I skjæringspunktet mellom plan- og bygningsloven og mineralloven kan det oppstå utfordringer. Vefsn kommune er kjent med dette, og tok i sitt innlegg opp en rekke problemstillinger knyttet til forholdet mellom driftstillatelse etter mineralloven og saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Presentasjonene ble bakteppet for en interessant debatt hvor flere aktuelle problemstillinger knyttet til mineralressursforvaltning ble belyst. Dette dreide seg for eksempel om kommunens handlingsrom i planvedtak som omhandler mineraluttak, og at det kan være utfordrende å samordne ulike forvaltningsnivåer, aktuelt lovverk og krav til kunnskap.

Fylkeskommunen sitter med inntrykk av at samlingen bidro til økt kunnskap om mineralindustrien i Nordland og at det var positivt for ulike forvaltningsnivåer å møtes og diskutere relevante spørsmål knyttet til planlegging, samfunnsutvikling og næringsutvikling i Nordland. Dette er fylkeskommunen fornøyd med.

Om du er ny i rollen som planlegger i Nordland og ønsker å utvide ditt faglige nettverk er du velkommen til å delta på våre samlinger. Se nettsiden for Forum for unge planleggere for informasjon.

Fant du det du lette etter?