Ny veileder for strandsonen

 Fylkeskommunen har laget en veileder for fastsetting av byggegrense i strandsonen. Den viser med illustrative eksempler basert på flybilder hvordan byggegrense og den funksjonelle strandsonen kan fastsettes i områder der det er gjort fysiske inngrep som bygninger og veier.
Klikk på denne  lenken for å komme til veilederen Veileder Funksjonell strandsone (PDF, 5 MB).

I de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland heter det at den funksjonelle strandsonen bør være kartlagt som grunnlag for planlegging av tiltak i sjønære områder. Denne nye veilederen for fastsetting av byggegrense i den funksjonelle strandsonen kan her være til hjelp. Det er sentralt at i områder der strandsonen alt er tatt i bruk til f.eks. veier, boliger eller næring, så er den ikke lenger «funksjonell» for de strandsoneverdiene som plan- og bygningsloven skal ivareta. Funksjonell strandsone kan derfor sies å starte nedenfor slike tiltak.

Funksjonell strandsone er definert som den sonen som står i innbyrdes samspill med sjøen både økologisk, topografisk og/eller bruksmessig. Den kan derfor være både bredere og smalere enn 100-metersbeltet

Fant du det du lette etter?