Faglig råd for bypolitikk

Som en del av arbeidet med Regional plan for by- og regionsenterpolitikk etablerte Nordland fylkeskommune et bredt sammensatt og politisk uavhengig Faglig råd for bypolitikk i Nordland. Det faglige rådet har i løpet 2016 utarbeidet en rapport som anbefaler etablering av Nordlandsmodellen.

Nordlandsmodellen

Det faglige rådet utfordrer stat, fylkeskommune, bykommuner, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og andre byutviklingsaktører til å utvikle og etablere NORDLANDSMODELLEN. Målet med Nordlandsmodellen er å gi byene gjennomføringskraft til å oppnå konkrete resultater i byutviklingen, utnytte potensialene for hver enkel by og møte de negative utfordringene. Rådet mener nøkkelen til dette ligger i:

  1. Bedre koordinering av satsningsområder og sektorinteresser gjennom en styrket samhandling både på tvers av sektorerens linjeorganisering og mellom offentlige og private aktører.
  2. Å tilføre hver av bykommunene økt arbeidskapasitet og kompetanse. 

Det strategiske målet med Nordlandsmodellen er at den skal utgjøre en reell positiv forskjell i utviklingen av Nordlandsbyene, regionene og fylket som helhet. Sterkere organisering mellom aktørene, mer samkjørt anvendelse av arbeidskraft og kompetanse, samt tilføring av nødvendige ressurser skal gjøre byene og regionen rustet til å omsette faglige råd til handling.

Sluttrapporten

Sluttrapporten ble ferdigstilt i desember 2016 og foreligger i to deler: Nordlandsmodellen  (NFK - Faglig råd for bypolitikk) - Klikk for stort bildeNordlandsmodellen (NFK - Faglig råd for bypolitikk)

Den endelige rapporten er en videreutvikling av "midtveisrapporten" som ble lagt fram og diskutert på frokostmøte i Narvik 25. august. Nordlandsmodellen ble også presentert under byromseminaret i Sandnessjøen 19. - 20. september 2016. I den sammenhengen det ble også gjennomført "speed-date" med regionsenterkommunene i Nordland hvor rådet ba om tilbakemeldinger og innspill.

Arbeidet videre

21. juni 2017 reiste fylkesråd for næring og regional utvikling, Mona Fagerås (SV), til Oslo for å presentere arbeidet med Nordlandsmodellen og fylkeskommunens ønsker for det videre arbeidet. Her møtte hun to statssekretærer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Sammen med seg hadde hun leder fra faglig råd og ordførerne i Sortland og Vestvågøy. Fylkeskommunen forventer tilbakemelding på sin forespørsel om statlig bidrag i etablering av Nordlandsmodellen i løpet av høsten 2017. 

Rådets mandat og sammensetting

Rådets mandat har vært at de i løpet av 2016 skal gi konkrete råd og innspill om hvordan en fremtidsrettet bypolitikk bør utformes ut fra den type byer og bystruktur vi har i Nordland, samt bidra til en bypolitisk debatt. Disse rådene skulle nedfelles i en midtveisrapport og en sluttrapport.

Rådets arbeid har pågått parallelt med at fylkeskommunen, i samarbeid med de 10 regionsenterkommunene, har utarbeidet en regional plan for by- og regionsenterpolitikk som ble vedtatt i Nordland fylkesting 5. - 7. desember 2016.

Det faglige rådet har vært ledet av arkitekt og byplanlegger Kristin Gustavsen. Les mer om rådets sammensetting her.

Bakgrunn

Forsidebilde sluttrapport faglig råd for bærekraftig byutvikling.jpg - Klikk for stort bilde Organiseringen av et regionalt Fagråd for bypolitikk bygger på de erfaringer som ble gjort av Faglig råd for bærekraftig byutvikling. Dette rådet ble opprettet i 2012 av daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, og leverte sin sluttrapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 16. desember 2013.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Heidi Ramsvik
Rådgiver stedsutvikling/ PhD stipendiat NMBU