(29.03.2016)

Nordland fylkes retningslinjer:

Tverrfaglig praktisk eksamen og praktisk eksamen

(29.03.2016)

Tverrfaglig praktisk eksamen i yrkesforberedende utdanningsprogram

Praktisk eksamen andre utdanningsprogram

 

Retningslinjer for skoler i Nordland

 27 oktober 2009

(02.12.2015)

Elever har krav på å få løpende og systematisk underveisvurdering for å vise hvordan de ligger an i læringsarbeidet fram mot sluttkompetanse. Tilbakemeldinger underveis skal gi elevene veiledning, bidra til økt læringsutbytte og fremme faglig utvikling. Gjeldende fra høsten 2015 har det kommet enkelte endringer og presiseringer i forskrift angående underveisvurdering, egenvurdering og sluttvurdering. Rundskrivet (DOCX, 41 kB) og vedlegget med rutiner (PDF, 224 kB) omtaler enkelte av disse endringene og beskriver hvordan det skoleadministrative systemet iSkole brukes for å ivareta elevenes rett til vurdering.

 

(13.02.2015)

Elever på Vg1 yrkesfag kan velge om de vil ha MAT1001 Praktisk matematikk (1P-Y) eller MAT1006 Teoretisk matematikk (1T-Y). Det utarbeides felles oppgavesett i fylket for elever som blir trukket ut til skriftlig eksamen (les mer (PDF, 246 kB)). Vedlegget (PDF, 137 kB) beskriver nærmere hvordan oppgavesettet utformes.

(13.02.2015)

Det utarbeides et felles oppgavesett i landet i norsk skriftlig for elever på Vg2 yrkesfag som blir trukket ut til skriftlig eksamen. Se her for eksempel på oppgavesett. Eksamen avvikles i PGSA.

Både elever og privatister kan levere besvarelsen sin elektronisk om de ønsker det. Vi anbefaler alle kandidater å bruke pc for å besvare norskeksamen, men det er også mulig å skrive på papir. Eleven/privatisten må selv stille med eventuell pc.

(19.12.2014)

Elever både på yrkesfag og på studieforberedende utdanningsprogram kan bli trukket ut til en muntlig eksamen. Muntlig eksamen har ei tidsramme på 30 minutter, og elever skal få oppgitt et tema eller ei problemstilling 24 timer før eksamen starter slik at de kan forberede en presentasjon på maksimum 10 minutter. Disse nye reglene er nasjonale. Rundskriv KMA 19-2014 (PDF, 425 kB)og vedlegget Nordland fylkes retningslinjer, muntlig eksamen for elever (PDF, 174 kB) er oppdatert i tråd med det nasjonale regelverket.

 

(19.12.2014)

Det har vært en del tvil om hvem som skal betale for privatisteksamen og hvilke grupper som har rett til eksamen uten avgift. Rundskriv (DOCX, 75 kB) og vedlegg (PDF, 128 kB) gjør rede for regelverket

 

(12.03.2014)

Elever på studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama kan bli trukket ut til eksamen som er muntlig-praktisk. Disse retningslinjene gjelder for slike eksamener (med unntak av naturfag og realfag som har egne retningslinjer). Muntlig-praktisk eksamen har ei tidsramme på 45 minutter per kandidat og skal inneholde både en muntlig del og en praktisk del. Rundskriv KMA 4-2014 (PDF, 154 kB)og vedlegget  Nordland fylkes retningslinjer Muntlig-praktisk eksamen (unntatt naturfag - realfag) (PDF, 171 kB) er oppdatert før eksamen våren 2014.

(12.03.2014)

I naturfag og realfag med muntlig-praktisk eksamen er det utarbeida egne retningslinjer for avviklinga av eksamen som avviker noe fra opplegget for andre fagkoder, se KMA 3-2014 (PDF, 167 kB)for Nordland fylkes retningslinjer. Vedlegget inneholder en nærmere beskrivelse av eksamensform per fagkode (PDF, 117 kB). Disse retningslinjene gjelder både for elever og privatister. Det nasjonale Naturfagsenteret har utarbeida et forslag til vurderingskriterier for fagene biologi, fysikk, kjemi og naturfag (PDF, 32 kB).

 

(16.04.2013)

Skoler og skoleeier er forplikta til å informere elever og privatister som skal avlegge skriftlig eksamen om  regler som gjelder på eksamensdagen. 

(09.11.2012)

Skrivet (PDF, 155 kB) omhandler endringer i Forskrift til opplæringslova som trådte i kraft fra 6 september 2012 (jf § 1-12 om fritak fra opplæring og § 3-23 om fritak fra vurdering med karakter). Endringene er nøye presentert i Udir 08-2012 Informasjon om endringer i faget kroppsøving. Ved (PDF, 124 kB) søknad om fritak for fagegt kroppsøving skal lege uttale seg om hvorvidt deltakelse i faget vil være til skade for eleven samtidig som tilpassa opplæring ikke er mulig.

(27.08.2012)

KMA 21-2012 Delegasjon etter Forskrift til opplæringslova (PDF, 995 kB)
Kapittel 1: Innhaldet i opplæringa
Kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring
Kapittel 4: Individuell vurdering i grunnopplæring særskild organisert for vaksne

(03.11.2011)Vitnemål og kompetansebevis fra videregående opplæring er verdidokumenter som man skal ta vel vare på. Dersom dokumentasjonen går tapt, kan du be om å få skrevet ut ny dokumentasjon. Den skal være så identisk som råd er, men den skal ikke tilbakedateres. Nye dokumenter skal skrives ut av samme skolen som utferdiga det opprinnelige dokumentet. Skolene krever gebyr (PDF, 133 kB) for duplikat.
Fant du det du lette etter?