Minoritetsspråklige elever

Opplæring i skole - Klikk for stort bilde Vilkår for inntak til videregående opplæring er hjemlet i kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven. 

Hovedregelen for inntak av minoritetsspråklige søkere er at de konkurrerer etter poeng. De som har hatt enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og mangler vurdering med karakter i minst halvparten av fagene eller ikke har sammenlignbart karaktergrunnlag, kan tas inn etter en individuell behandling (forskrift til opplæringsloven §§ 6-19 og 6-32).

Vilkår for inntak til Vg1 (forskrift til opplæringsloven § 6-13) er at søkeren har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarande. Dette kan dokumenteres ved vitnemål for fullført norsk grunnskole eller bekreftelse på at søkeren oppfyller et av følgende vilkår:

a) Er skrevet ut av grunnskolen etter opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd.

b) Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år.

c) Har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne eller opplæringsloven § 4A-1 og denne forskriften § 4-33. (Ansvaret for realkompetansevurderingen av nyankomne søkere som mangler slik dokumentasjon er lagt til kommunene, se § 6-13 Vilkår for inntak til Vg1).

Minoritetsspråklige elever kan få vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringslovens § 3-12. Før vedtak fattes skal skolen foreta en helhetlig kartlegging og vurdering av elevens språkkompetanse. Det er rektor ved den enkelte videregående skole i Nordland som fatter vedtak om særskilt norskopplæring, i tillegg kan vedtaket inneholde tilbud om morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Dersom den særskilte språkopplæringen inngår i et innføringstilbud hvor opplæringen foregår i egen gruppe eller klasse, må det framgå av vedtaket.

Elever som har hatt vedtak om særskilt språkopplæring, kan etter søknad få utvidet sin rett til videregående opplæring med inntil to år. Det er utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune som behandler slik søknad og fatter vedtak.

Ansvarlig Anne Engan Djupvik. Sist endret 17.03.2017
Fant du det du lette etter?